ຄຸນລັກສະນະ

ລູກຄ້າຂອງ ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ສາມາດຖອນເງິນ ແລະ ກວດຍອດເງິນ ຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມຂອງບັນດາສະມາຊິກ LAPNet ໄດ້ທົ່ວປະເທດຕະຫຼອດ 24/7. ຄ່າທຳນຽມໃນການບໍລິການຖອນເງິນຕູ້ເອທີເອັມຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍ LAPNet ແມ່ນ 2,000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ.

 

ສະມາຊິກ LAPNet ມີ 16 ທະນາຄານເຂົ້້າຮ່ວມ ດັ່ງນີ້:

 1. ທະນາຄານອິນໂດຈີນ.
 2. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
 3. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.
 4. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.
 5. ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ.
 6. ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ຈຳກັດ.
 7. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.
 8. ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ.
 9. ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈຳກັດ
 10. ທະນາຄານຫວຽດຕິນລາວ ຈຳກັດ.
 11. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈຳກັດ.
 12. ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ.
 13. ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ.
 14. ທະນາຄານ ເອັສທີ ລາວ ຈຳກັດ.
 15. ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 16. ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ.

name la


asdlfka teste

© Copyright 2022 Indochina Bank. All Right Reserved

Follow us: